ආතල්

පට්ට සිද්ධියක්


නිව්ටන්ට ගහක ගෙඩියක් වැටුනහම හිතුනෙ ගුරුත්වාකර්ශණය ගැන මට හිතුනෙ හෝදලා කන එක හොඳ පුරුද්දක් කියලා