ලාවට දන්න දේවල්

ලොව අඩුම පිරිසක් භාවිතා කරන භාෂාව

ලොව අඩුම පිරිසක් භාවිතා කරන භාෂාව ගැන ඔබ දන්නවාද? බුසූ(Busuu)නමින් හැඳින්වෙන මෙම භාෂාව භාවිතා කරනු ලබන්නේ අට දෙනෙකු පමණයි. කැමරූන්හි කුඩා ගෝත්‍රයක් ලෙස ඔවුන් වාසය කරයි. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන කිහිපයක් මෙම භාෂාව වඳවී යාමේ තර්ජනයෙන් වලක්වා ගැනීමට කටයුතු කරයි.මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ඔබටත් ඔවුන්ට සහයෝගය දැක්විය හැක.www.savebusuu.com